ลุ้นรวยกับกิจกรรม “ฮีโร่ฉลอง 10 ปี แจกชัวร์รวยทั่วไทย”

ลุ้นรวยกับกิจกรรม “ฮีโร่ฉลอง 10 ปี แจกชัวร์รวยทั่วไทย”
แจกทองคำและของรางวัลอื่น ๆ จำนวน 1,000 รางวัล
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,423,800 บาท !
.
ขั้นตอนง่าย ๆ เพียง
1. ซื้อสินค้าของฮีโร่ชนิดใดก็ได้ 1 ชิ้น ที่ต้องมีใบเสร็จ และเลขที่ใบเสร็จ
2. สแกน QR Code ที่จุดจำหน่าย กรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, ระบุห้าง/ร้านค้า, จังหวัด และเลขที่ใบเสร็จ
**เงื่อนไข ต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับรางวัล
*คิดที่ราคาทอง 28,100 บาท
ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2563 – 15 ก.พ. 2564 (เวลา 12:00 น.)
.
การตัดสินรางวัลจากการสุ่มรายชื่อผู้โชคดี โดยใช้วิธีโยนใบเสร็จขึ้นบนอากาศ โดยแบ่งการจับรางวัลเป็นสองครั้ง
คร้ังที่ 1 : ระยะเวลาร่วมรายการตั้งแต่ 15 ธ.ค. 63 – 10 ม.ค. 64
จับรางวัล 15 ม.ค. 64 ณ เลขที่ 21 (ซอยบางนาคอมเพล็กซ์) ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีการแจกรางวัลครั้ง 1 ในวันที่ 18 ม.ค. 64
ผ่านทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่
1. Facebook :

https://www.facebook.com/HeroLifestyle
3. LINE Official Account : Hero Lifestyle
สามารถตรวจรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ https://nov19herobag.web.app/announce
รางวัลที่ 1 : ทองคำ 3 หุน (หนัก 1.137กรัม) 300 รางวัล ๆ ละ 2,107 บาท รวมมูลค่า 632,100 บาท
รางวัลที่ 2 : ชุด Gift Set ผลิตภัณฑ์ฮีโร่ 200 รางวัล ๆ ละ 399 บาท รวมมูลค่า 79,800 บาท
.
คร้ังที่ 2 : ระยะเวลาร่วมรายการตั้งแต่ 11 ม.ค. 64 -15 ก.พ. 64
จับรางวัล 23 ก.พ. 64 ณ เลขที่ 21 (ซอยบางนาคอมเพล็กซ์) ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีการแจกรางวัลครั้ง 2 ในวันที่ 1 มี.ค. 64
ผ่านทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่
1. Facebook :

https://www.facebook.com/HeroLifestyle
3. LINE Official Account : Hero Lifestyle
สามารถตรวจรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ https://nov19herobag.web.app/announce
รางวัลที่ 1 : ทองคำ 3 หุน (หนัก 1.137กรัม) 300 รางวัล ๆ ละ 2,107 บาท รวมมูลค่า 632,100 บาท
รางวัลที่ 2 : ชุด Gift Set ผลิตภัณฑ์ฮีโร่ 200 รางวัล ๆ ละ 399 บาท รวมมูลค่า 79,800 บาท
(ราคาทอง 28,100บาท ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563)
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,423,800 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
.
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. ซื้อสินค้าฮีโร่ใดๆ เพียง 1 ชิ้น ร่วมลุ้นชิงโชคเพียงสแกน QR Code
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ
3. กรุณาเก็บใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
4. แจกรางวัลของครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2564 / ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้
ณ เลขที่ 21 (ซอยบางนาคอมเพล็กซ์) ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โดยผู้โชคดีจะต้องเตรียมเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัลดังต่อไปนี้
1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) นำใบเสร็จมาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล
* ชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนจะต้องตรงกันกับบัตรประชาชน (หรือใบสูติบัตร) ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบในการรับรางวัล หรือกรณีมอบอำนาจ
ใช้เอกสารมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฯ และผู้รับมอบ
5. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัท ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
7. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่15 กันยายน 2544
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการ และของรางวัล โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ใบอนุญาตเลขที่ 1734/2563 และ 1735/2563
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผ่าน Inbox Facebook : HeroLifestyle https://www.hero-lifestyle.com หรือ LINE Official Account : Hero Lifestyle
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.