Page 4 - Catalog Hero
P. 4

Hero ถุงขยะแพ็คสีด ำ รุ่นรักษ์โลก ECO BAGS                                     จ านวนบรรจุ     จ านวนบรรจุ
       บาร์โค๊ดแพ็ค      บาร์โค๊ดลัง      ขนาด
                                      (ใบ/แพ็ค)   (แพ็ค/ลัง หรือกระสอบ)

      8858773992341     8858773992501      18"x20"      50          20

      8858773990811     8858773990842      24"x28"      25          20
      8858773992358     8858773992518      28"x36"      17          20

      8858773990828     8858773990859      30"x40"      12          20

      8858773990835     8858773990866      36"x45"       7          20


      คุณสมบัติ :       • ผลิตโดยการน าเศษขยะพลาสติก จากบ่อขยะในไทย มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล

       • ไม่มีกลิ่นเหม็น


       • เนื้ อถุงเหนียว ขาดยาก รับน ้าหนักดี

       • ดึงใช้ได้ทีละใบ

       • บรรจุ 1 ลัง บรรจุ 20 แพ็ค
   1   2   3   4   5   6   7   8   9