Page 8 - Catalog Hero
P. 8

Hero ถุงขยะสีแดงแบบหนา
     คุณสมบัติ :       • ส ำหรับบรรจุขยะอันตรำย เช่น สำรเคมีอันตรำยหลงเหลือ ภำชนะบรรจุสำรเคมี


         ซำกถ่ำนไฟฉำย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ เป็นต้น


       • เนื้อเหนียว ไม่มีกลิ่นเหม็น

       • บรรจุ 60 แพ็ค/กระสอบ                                           จ านวนบรรจุ   จ านวนบรรจุ
   บาร์โค้ดสินค้า บาร์โค๊ดกระสอบ         สินค้า         ขนาด
                                           (ใบ/แพ็ค) (แพ็ค/ลัง หรือกระสอบ)

  8858773993461 8858773993508 Hero ถุงขยะสีแดงแบบหนา           24"x28"    20       60
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13