Page 9 - Catalog Hero
P. 9

Hero ถุงขยะใส แบบมาตรฐาน

                                      จ านวนบรรจุ     จ านวนบรรจุ
        บาร์โค๊ดแพ็ค      บาร์โค๊ดลัง      ขนาด
                                       (ใบ/แพ็ค)  (แพ็ค/ลัง หรือกระสอบ)

       8858773990897     8858773991160      24"x28"      20         30

       8858773990903     8858773991177      30"x40"      10         30


     คุณสมบัติ :       • เนื้อถุงขยะใส ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี เกรด A หนาพิเศษ

       • ดึงใช้ง่ายทีละใบ


       • ไม่มีกลิ่นเหม็น


       • เนื้อถุงเหนียว รับน ้าหนักได้มาก

       • เหมาะส าหรับใส่ขยะทั่วไป ขยะแห้ง และขยะเปียก ภายในบ้าน ส านักงาน ได้ทุกประเภท

       • บรรจุ 1 ลัง บรรจุ 30 แพ็ค
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14